Články

Všeobecné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné Podmienky (OP) upravujú vzťah medzi spoločnosťou LD RELAX s.r.o., 1. mája 209/198, 956 22 Prašice, IČO: 46655662, DIČ: 2023514471 (ďalej len predávajúci) a zákazníkom (kupujúci). Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú OP. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť. OP sú dostupné na internetovej stránke www.rodinnebicykle.sk. Pre overenie informácii týkajúcich sa našej spoločnosti kliknite na nasledovný odkaz: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=233589&SID=9&P=1

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 15. marca 2013.

II. CENY TOVARU

Kúpna cena tovarov ponúkaných „predávajúcim“ prostredníctvom internetovej stránky www.rodinnebicykle.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. „Predávajúci“ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť(zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.rodinnebicykle.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre „kupujúceho“ platné dňom ich uverejnenia na www.rodinnebicykle.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už „kupujúcim“ objednaný. Výnimkou pri určovaní konečnej ceny môžu byť uvádzacie alebo akciové ceny, ktoré predajca zverejní priamo na prezentačných akciách, veľtrhoch alebo na internetovej stránke www.rodinnebicykle.sk.

III. OBJEDNÁVKA

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. „Predávajúci“ nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že „kupujúci“ pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je nezáväzná. Kúpna zmluva medzi „predávajúcim“ a „kupujúcim“ vzniká na základe obojstranného potvrdenia elektronickej objednávky e-mailom. „Predávajúci“ je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu „kupujúceho“ uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky „kupujúceho“ a to čo najskôr po jej doručení „predávajúcemu“, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. „Kupujúci“ je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe „predávajúcim“. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany „predávajúceho“, je „kupujúci“ povinný o tom upovedomiť „predávajúceho“ prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a) Identifikácia „kupujúceho“, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c) Množstvo objednávaného tovaru;

d) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska „kupujúceho“);

e) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený „kupujúci“, prípadne akýkoľvek človek ním poverený). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. „Predávajúci“ sa v takom prípade pokúsi kontaktovať „kupujúceho“ a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku „predávajúcemu“ sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje sú chránené podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pred použitím treťou osobou. Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa, aby jeho údaje z databázy vymazal.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • vyexpedovať tovar v dohodnutej lehote uvedenej pri konkrétnom tovare, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak
 •  vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad, záručný list, pokiaľ je súčasťou tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže uhradiť dohodnutú výšku kúpnej ceny formou:

 • a) platby vopred bankovým prevodom
 • b) platby v hotovosti pri prevzatí tovaru na odbernom mieste

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny v rámci výhrady vlastníctva majetkom predávajúceho.

V. DODACIE PODMIENKY

a) Osobný odber: Tovar je možné prevziať na prevádzke „predávajúceho“, v tomto prípade vo vopred dohodnutom čase na adrese spoločnosti LD RELAX s.r.o., 1. mája 209/198, 956 22 Prašice. Tovar môže prevziať iba „kupujúci“ alebo ním splnomocnená osoba, ktorá svoje oprávnenie na prevzatie objednaného tovaru kvalifikovane a hodnoverne preukáže splnomocnením a platným dokladom totožnosti.

b) Doručenie prepravnou službou: Tovar je možné za dohodnutých podmienok „kupujúcemu“ doručiť prepravnou službou. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

 

VI. STORNO OBJEDNÁVKY ALEBO ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Storno objednávky:

Objednávku je možné stornovať do 24 hodín od jej odoslania, a to buď odoslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky. Ak chcete objednávku stornovať e-mailom, uveďte, prosím, produkt, ktorý chcete stornovať. Storno objednávky môžete spraviť do uvedeného času bez udania dôvodu.     .

Odstúpenie od zmluvy (zásielkový obchod):

V súlade so zákonom § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. má „kupujúci“ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie týchto podmienok:

 • kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky, že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo objednávky, dátum nákupu, druh tovaru a vaše číslo účtu pre vrátenie dohodnutej ceny za tovar
 • zašlite ho najneskôr do 7 dní na našu adresu: LD RELAX s.r.o., 1. mája 209/198, 956 22  Prašice
 • tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu
 • priložte doklad o kúpe – faktúru

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vám peniaze za tovar zašleme na váš účet*, a to až fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady „kupujúceho“.

* na vrátenie sumy si „predávajúci“ vyhradzuje lehotu 7 pracovných dní

 

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom „predávajúceho“ a platnými právnymi predpismi SR. Reklamáciu v záručnej lehote si môže „kupujúci“ uplatniť jedine na základe vyplneného záručného listu. V prípade, že kúpený tovar nemá záručný list, ako záručný list slúži nákupný doklad.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné záručné podmienky

Tieto záručné podmienky nadobúdajú platnosť dňom kúpy, resp. dňom, kedy je bicykel doručený zákazníkovi.

Záruka sa nevzťahuje na prípady, ak:

 • je porucha spôsobená nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou
 • sú poruchy spôsobené nesprávnou montážou, teda takou, ktorá sa líši od spôsobu montáže uvedenej  v návode
 • je porucha spôsobená abnormálnym, neuváženým, nesprávnym alebo nezodpovedným používaním výrobku, čo znamená:  
 • jazdenie cez obrubníky
 • jazda na  dvoch kolesách (v prípade trojkolesových modelov)
 • prekročenie maximálnej hmotnosti v prepravnom boxe (> 100kg)
 • jazda dozadu
 • má výrobok poruchu, ktorá bola spôsobená neodbornou opravou či úpravou produktu, ako aj prípade, že bola spôsobená neodbornou náhradou časti výrobku
 • boli na opravu použité neautorizované diely, ktoré neboli schválené spoločnosťou Babboe
 • škoda vyplynie z použitia výrobku na súťaži alebo pri jeho používaní na športové účely
 • škoda je výsledkom nehody alebo je spôsobená živelnou pohromou

Záruka sa tiež nevzťahuje na:

 • zničené a zodraté plášte
 • vyťahané brzdové a prevodové lanká z dôsledku normálneho používania
 • vymenené koleso alebo výplet, rovnako aj poškodený výplet
 • stratu skrutiek a matíc
 • hrdzu

Tieto záručné podmienky sú platné pre výrobné chyby. Dĺžka záruky na jednotlivé časti bicykla je popísaná nižšie. Táto záruka nezahŕňa bežné opotrebovanie.

Záručné podmienky pre Babboe Big, Transporter, Curve (trojkolesový rodinný bicykel)

Časti bicykla spadajúce pod záruku:

Kolesá a náboje kolies

Brzdová sústava a brzdové páky

Sedlo, sedlovka a systém výškového nastavenia sedačky

Riadidlá, otáčací kĺb a držadlá

Kľuky a stredové zloženie

Predné a zadné svetlá

Zámok

Blatníky

Stabilizátor riadenia

Dĺžka záruky:

2 roky na jednotlivé časti

5 rokov na rám

Záručné podmienky pre Babboe City (dvojkolesový rodinný bicykel)

Časti bicykla spadajúce pod záruku:

Kolesá a náboje kolies

Brzdová sústava a brzdové páky

Riadidlá

Kľuky a stredové zloženie

Zámok

Stabilizátor riadenia

Dĺžka záruky:

2 roky na jednotlivé časti

5 rokov na rám

Záručné podmienky pre Babboe Big E-Power, Transporter E-Power, Curve E-Power (elektrický trojkolesový rodinný bicykel)

Časti bicykla spadajúce pod záruku:

Kolesá a náboje kolies

Brzdová sústava a brzdové páky

Sedlo, sedlovka a systém výškového nastavenia sedačky

Riadidlá, otáčací kĺb a držadlá

Kľuky a stredové zloženie

Predné a zadné svetlá

Zámok

Blatníky

Stabilizátor riadenia

Elektrické časti (motor, ovládacia skrinka, batéria, pedálové čidlo a nabíjačka batérie)

Dĺžka záruky:

2 roky na jednotlivé časti (okrem elektrických komponentov)

5 rokov na rám

Elektrické časti:

1 rok na motor

6 mesiacov na batériu

6 mesiacov na pedálové čidlo            

2 roky na nabíjačku batérie

Záručné podmienky pre Babboe City E-Power (elektrický dvojkolesový rodinný bicykel)

Časti bicykla spadajúce pod záruku:

Kolesá a náboje kolies

Brzdová sústava a brzdové páky

Riadidlá

Kľuky a stredové zloženie Zámok

Stabilizátor riadenia

Elektrické časti (motor, ovládacia skrinka, batéria, pedálové čidlo a nabíjačka batérie)

Dĺžka záruky:

2 roky na jednotlivé časti (okrem elektrických komponentov)

5 rokov na rám

Elektrické časti:

1 rok na motor

6 mesiacov na batériu

6 mesiacov na pedálové čidlo            

2 roky na nabíjačku batérie

 

Podmienkou na potvrdenie reklamácie je riadna kontrola stavu bicykla kupujúcim alebo cykloservisom 3 mesiace po jeho kúpe. Táto kontrola zahŕňa predovšetkým doladenie prevodov, bŕzd a výpletu.

Okrem porúch a závad uvedených v týchto záručných podmienok neberie predajca na zodpovednosť žiadne iné reklamácie a sťažnosti.

 

 VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

„Predávajúci“ si vyhradzuje právo tieto Obchodné Podmienky, Záručné Podmienky a Reklamačný poriadok kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.rodinnebicykle.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním elektronickej objednávky „predávajúcemu“ zároveň „kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami „predávajúceho“.

Naši partneri